Persondatapolitik ved patientbehandling ved Skagen Fysioterapi

Velkommen som patient hos Skagen Fysioterapi, Rødkælkevej 4 B, Skagen.

Mail - info@skagenfysioterapi.dk.

I forbindelsen med dine behandlinger her på klinikken er det nødvendigt, at vi noterer og behandler oplysninger om dig.

Hvilke oplysninger behandler vi?

I forbindelse med dine behandlinger på klinikken noterer vi oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalføring, som vi efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i Autorisationsloven Kap.6 og Journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28 juli 2016 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Udover de helbredsoplysninger vi selv noterer om dig, kan vi modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, ex. din læge, efter reglerne i Sundhedslovens Kap. 9.
Oplysninger anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig, samt for de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f (indtil 25. maj 2018: persondatalovens par. 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7).

Videregivelse af oplysninger

Efter sundhedsloven har vi tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan vi udveksle dine helbredsoplysninger internt, blandt vores personale.

Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der, efter reglerne i sundhedsloven, ske en videregivelse uden dit samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, ex. din egen læge. De nærmere regler herom findes i Sundhedslovens Kap. 9.

De oplysninger vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvis betales af andre end dig selv, ex. din region eller dit forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlinger til den, der skal betale.

Hvor længe opbevares oplysninger?

Din journal opbevares i det tidsrum der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. Journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.
Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger vi har registreret om dig ved at kontakte os. Efter Autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om at lave en tilføjelse om fejlen.

I forhold til oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.

Klage

Klager over vores behandling af dine oplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5 sal. 1300 København K. Find mere information på www.datatilsyn.dk

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed www.stsp.dk